Šolska skupnost

Naloge šolske skupnosti:

 • zbira pripombe in predloge oddelčnih skupnosti v zvezi z delom na šoli
 • spremlja uresničevanje pravic in dolžnosti učencev
 • pomaga pri in/ali organizira šolske prireditve
 • informira učence o svoji dejavnosti
 • načrtuje in organizira ter vključuje učence v različne skupne akcije (npr. razne zbiralne akcije)
 • predlaga izboljšave bivalnega okolja (npr. urejena in čista okolica šole; urejenost oglasne deske na šoli, čisti hodniki) in sodeluje pri uresničitvi idej
 • oblikuje predloge za pohvale in priznanja učencem
 • opravlja druge naloge, za katere se dogovorijo učenci.

Cilji dela naše šolske skupnosti:

 • Učenci razvijajo delovne navade in lastne sposobnosti.
 • Učenci širijo in poglabljajo svoje znanje.
 • Učenci oblikujejo zavest, da je posameznik dolžan delati in ustvarjati toliko, kolikor največ zmore.
 • Učenci razvijajo in poglabljajo učne interese in druge individualne sposobnosti.
 • Učenci se usmerjajo k samoizobraževanju in smotrnemu izkoriščanju prostega časa.
 • Učenci razvijajo sposobnosti ustvarjalnega mišljenja.
 • Učenci bogatijo besedišče.
 • Učenci razvijajo bralno in pisno kulturo.
 • Spodbujamo otrokov socialni razvoj.
 • Učenci razvijajo zbranost, vztrajnost in strpnost.
 • Učenci se učijo kritičnega vrednotenja.
 • Učenci se zavedajo pomena njihovega delovanja za celotno šolo.

 Program dela v šolskem letu 2018-2019:

 1. Izvolitev novega vodstva skupnosti učencev in razdelitev posameznih zadolžitev(predsednik in namestnik)
 1. Enkrat mesečno ali po potrebi bomo imeli sestanke šolske skupnosti. Obravnavali bomo tekočo problematiko, zbirali pohvale, ideje in predloge za aktivnosti na šoli.
 2. Dogovorili se bomo o sodelovanju z otroškim parlamentom pod vodstvom mentorice Branke Pečolar.
 3. Obeležili bomo nekatere svetovne dni z različnimi aktivnostmi (prireditve, razstave v avli šole itd.):
  Svetovni dan učiteljev (5. 10.)
  Svetovni dan pozdrava (21. 11.)
  Svetovni dan boja proti AIDS-u (1. 12.)
  Dan človekovih pravic (16. 12.)
  Valentinovo (14. 2.)
  Svetovni dan voda (22. 3.)
  Mednarodni dan knjig za otroke (2. 4.)
  Svetovni dan Zemlje (22. 4.)

Za vsako dejavnost bomo na mesečnem sestanku določili odgovorno osebo za predstavitev dneva, npr. plakat na oglasni deski, razdelitev pentelj … S sodelovanjem se bomo vključili v aktualne prireditve in obeležitve pomembnih datumov, ki bodo potekale  na šoli.

 1. Po dogovoru bomo pripravili nekatere aktivnosti ob tednu otroka v mesecu oktobru.
 2. Organizirali prireditev pred jesenskimi in zimskimi počitnicami. Za program bodo poskrbeli člani šolske skupnosti sami.
 3. Organizirali bomo šolski ples v času pred Božično-novoletnimi prazniki in Valentinov ples, oziroma po dogovoru z vodstvom šole.
 4. Prvošolčke bomo slavnostno sprejeli v šolsko skupnost v mesecu oktobru, v okviru prireditve pred jesenskimi počitnicami.
 5. Urejali bomo INFO tablo z aktualnimi temami.
 6. Govorili bomo o uspešnosti discipline v jedilnici in na hodnikih v času odmorov ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja.
 7. Zbirali in obravnavali bomo predloge, pobude in pohvale o izvajanih dejavnostih na šoli.
 8. Spodbujali bomo k zbiranju odpadnega papirja, zamaškov, kartuš, ločevanja odpadkov pri malici.
 9. Predlagali in izvajali aktivnosti, povezane z varno, prijazno in učečo se šolo.

Nekatere dejavnosti bomo sproti prilagodili prostim terminom, kapacitetam posameznim zunanjim organizacijam in aktualnim dogodkom.

Aktivna vloga učencev pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju celotnega življenja in dela šole, kakor tudi usmerjanje učencev v aktivno družbeno življenje je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. V ta namen šola omogoča učencem prevzem odgovornosti pri načrtovanju dejavnosti, ki so navedene v LDN skupnosti učencev Muta.

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost