Select Page

Izbirni predmeti

Prijava k obveznim izbirnim predmetom v 7., 8. in 9. razredu

Spoštovani starši in učenci!

Za šolsko leto 2020/21 smo za učence 7., 8. in  9. razredov pripravili nabor obveznih izbirnih predmetov. Za pomoč pri odločitvi smo vam pripravili predstavitve  izbirnih predmetov. Vseh ne bomo mogli izvajati, saj določila MIZŠ predpisujejo število skupin za vsako šolo. Tako bomo izvajali  le tiste, za katere se bo odločilo zadostno število učencev.

Če se želite še podrobneje seznaniti s cilji in vsebinami posameznih izbirnih predmetov, si lahko na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preberete učne načrte za vsakega od njih.

KRATKE PREDSTAVITVE IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

 NAVODILA ZA UPORABNIKE eAsistenta ZA IZBIRNE PREDMETE

PRIJAVNICA ZA IZBIRNE PREDMETE (Uporaba te prijavnice, le v izjemnih primerih)


Prijava na neobvezne izbirne predmete za šolsko leto 2020/2021

Spoštovani starši in učenci!

Postopek izbire neobveznih izbirnih predmetov za naslednje šolsko leto 2020/2021 bo letos potekal preko eAsistenta. Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno. Ko se učenec vključi v pouk neobveznega izbirnega predmeta, ga mora obiskovati do konca pouka v tekočem šolskem letu. Predmeti se ocenjujejo.

Za učence  4., 5. in 6. razreda ponujamo: NEMŠČINO, ŠPORT, TEHNIKO, UMETNOST in RAČUNALNIŠTVO.

Učenec naj se odloči, katere predmete bi želel obiskovati v naslednjem šolskem letu. Na neobvezne izbirne predmete se učenci ne morejo sami prijaviti preko svojih profilov, saj za to potrebujejo potrdilo staršev.  Najprej se prijavite v vaš račun na eAsistentu in nato sledite navodilom.

KRATKE PREDSTAVITVE RAZPISANIH NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV

 NAVODILA ZA UPORABNIKE eAsistenta ZA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE

PRIJAVNICA ZA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE (Uporaba te prijavnice, le v izjemnih primerih)

PRIJAVNICA ZA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE 5 (Uporaba te prijavnice, le v izjemnih primerih)

PRIJAVNICA ZA NEOBVEZNE IZBIRNE PREDMETE 6 (Uporaba te prijavnice, le v izjemnih primerih)

Če se želite še podrobneje seznaniti s cilji in vsebinami posameznih neobveznih izbirnih predmetov, si lahko na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport preberete učne načrte za vsakega od njih.

Če potrebujete pomoč pri prijavi, nam to sporočite na elektronski naslov: jelka.furman@guest.arnes.si in vam bomo z veseljem pomagali pri prijavi.

 


Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev.

Razporejeni so v dva sklopa:

– družboslovno-humanističnega
– naravoslovno-tehničnega.

Učenci lahko izbirajo med:

 ·    triletnimi predmeti (jeziki: učenec jih izbere vsa tri leta, lahko tudi pa manj. Tudi če je naslednje leto število učencev manjše od 15, ga je šola dolžna izvajati,

 ·    triletnimi predmeti, lahko tudi krajšimi (izvajajo se lahko v 7., 8. ali 9. razredu, lahko tudi vsa tri leta),

 ·    enoletni predmeti, vezani na razred (ponudi se jih samo v določenem razredu),

 ·    enoletni predmeti (trajajo samo eno leto in jih učenec ne more ponovno izbrati, če jih je že obiskoval).

Šola mora obvezno ponuditi naslednje predmete: tuji jezik, Retoriko ter Verstva in etiko.Izbirni predmeti se ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.  Vsem izbirnim vsebinam je namenjena ena ura tedensko, razen tujemu jeziku, kateremu sta namenjeni dve uri.Skupina za posamezen predmet se oblikuje, če je zanj prijavljeno zadostno število učencev.

KAKO SI IZBEREMO IZBIRNI PREDMET

Novela ZOŠ na novo ureja izbirne predmete. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši (17. člen Zakona o osnovni šoli, Ur.l.RS, št.81/06 in 102/07).

Učenec tretje triade, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je lahko na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih (17. člen Zakona o osnovni šoli, Ur.l.RS, št.81/06 in 102/07). O oprostitvi odloči ravnatelj šole.

Primer: Učenec izmed ponujenih predmetov izbere tuji jezik, ki se v skladu s predmetnikom izvaja dve uri tedensko. S soglasjem staršev pa lahko v tem primeru izbere še en enourni izbirni predmet. Ne more pa izbrati dveh tujih jezikov, razen učencev 8. in 9. razreda, ki so že v 7. razredu med izbirnimi predmeti izbrali dva tuja jezika. Ti lahko do zaključka osnovnošolskega izobraževanja nadaljujejo s poukom obeh tujih jezikov v skladu s 46. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Učenec je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih ali pa le pri eni uri tedensko.

Starši po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto osnovni šoli posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Ravnatelj v skladu z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, odloči o oprostitvi za posamezno šolsko leto. Za učence, ki se v glasbeno šolo vpisujejo naknadno v avgustu, pa starši posredujejo vlogo najkasneje do 31. avgusta.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih se za posameznega učenca zabeleži v dnevniku in redovalnici oddelka. Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih, se iz teh predmetov ne ocenjuje, v spričevalu pa se v rubriko za izbirne predmete zapiše “oproščen”.

Šola predmete ponudi po sklopih (družboslovno-humanistični sklop in naravoslovno-tehnični sklop), učenec pa lahko izbirne predmete izbere ne glede na sklop. Učenec mora izbirni predmet, ki ga izbere obvezno obiskovati in je tudi ocenjen.

ŠOLSKO LETO 2020/2021

DRUŽBOSLOVNO – HUMANISTIČNO PODROČJE    razredi       število skupin 

1.    Nemščina 1                                                                7.                               2
2.    Nemščina 2                                                                8.                               2
3.    Nemščina 3                                                                9.                               2
4.    Ansambelska igra                                                     7.                               1
5.    Glasbeni dela                                                             8.                               1
6.    Glasbeni projekt                                                       9.                               1
7.    Likovno snovanje III.                                              8., 9.                            1

SKUPAJ                                                                                                              10

NARAVOSLOVNO-TEHNIČNO PODROČJE              razredi         število skupin

1.   Šport: Šport za sprostitev                                       7.                          1
2.   Šport: Šport za zdravje                                            8.                          1
3.   Šport: Izbrani šport                                                  9.                          1
4.   Elektronika z robotiko                                        8., 9.                          1
5.   Obdelava gradiv: les                                            7., 8.                          1

SKUPAJ                                                                                                           5

 IZBIRNI PREDMETI IN NAČIN IZBIRE TEH PREDMETOV V DEVETLETNI OSNOVNI ŠOLI

Šola  izvaja pouk izbirnih predmetov za učence 7. razreda, 8. razreda in 9. razreda devetletke iz izbirnih predmetov družboslovno-humanističnega sklopa in iz naravoslovno-tehničnega sklopa.

V mesecu septembru lahko učenec menja izbirni predmet, vendar samo v primeru, če se zaradi menjave ne bi spremenilo število skupin ali urnik razreda.